Προϊστορικές επιχώσεις

Το αρχαιολογικό υλικό από τις νεολιθικές επιχώσεις της θέσης περιλαμβάνει την μικρομορφολογικά τεκμηριωμένη, κι αν όχι μοναδική, τουλάχιστον ασυνήθη για σπήλαια του ελλαδικού χώρου κατασκευή ασβεστοδαπέδων (lime plastered floors), μια πρακτική που επαναλαμβανόταν κατά διαστήματα τόσο κατά την ΥΝ, όσο και κατά την ΤΝ. Στην επίχωση αυτών των δαπέδων, δηλαδή μεταξύ των ‘επιφανειών χρήσης’, αναγνωρίστηκαν κατάλοιπα λίγων αδιατάρακτων και αρκετών διαλυμένων ‘εστιών’, κρίνοντας από την παρουσία μεγάλης ποσότητας διάσπαρτης στάχτης, κομματιών από κάρβουνο, πολλών καμένων οστών και λίγων καμένων φυτικών καταλοίπων, ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός άλλων πολιτισμικών καταλοίπων, κυρίως κινητών ευρημάτων. Οι στρωματογραφικές παρατηρήσεις, οι ραδιομετρικές αναλύσεις και η σύνθεση του συνόλου του αρχαιολογικού υλικού της Νεολιθικής Δράκαινας υποδεικνύουν την περιστασιακή και επαναλαμβανόμενη σε μεγαλύτερα ή μικρότερα διαστήματα, μικρού όμως κάθε φορά χρόνου χρήσης/παραμονής ατόμων στο σπήλαιο. Αδιαμφισβήτητα το σπήλαιο δεν χρησιμοποιήθηκε ως χώρος παρατεταμένης εγκατάστασης/κατοικίας (π.χ. έλλειψη στοιχείων αποθήκευσης-χώρος κατανάλωσης σε αντίθεση με τα οικιστικά σύνολα, απουσία εργαλειακού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας για τα κατασκευαστικά και άλλα προγράμματα μιας εγκατάστασης, όπως εργαλεία με κόψη/πελέκεις-πλαγιοπελέκεις και σμίλες για την επεξεργασία και μεταποίηση του ξύλου, απουσία οστέινων εργαλείων για τη μεταποίηση δερμάτων, απουσία εξοπλισμού κατασκευής νημάτων, όπως σφονδύλια, βελόνες πλέξης και συρραφής).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχαιολογικό και βιοαρχαιολογικό υλικό των προϊστορικών επιχώσεων του Σπηλαίου Δράκαινα διαβάστε τις σχετικές ενότητες.